Despre noi

Prezentare
PREZENTARE GENERALĂ “ASOCIAȚIA DE APĂ SIBIU”

Obiectivul general al Programului Operațional Infrastructura Mare (POIM) constă în dezvoltarea infrastructurii de transport, mediu, energie și prevenirea riscurilor la standarde europene, în vederea creării premiselor unei creșteri economice sustenabile, în condiții de siguranță si utilizare eficientă a resurselor naturale. În ceea ce privește infrastructura de mediu, POIM urmărește îndeplinirea obligațiilor asumate de România prin Tratatul de Aderare la UE. Cea mai mare parte a alocării financiare pentru sectorul de mediu va fi orientată spre investițiile de conformare cu prevederile acquis-ului comunitar în domeniul alimentării cu apă potabilă, al colectării și epurării apelor uzate urbane și al gestionării deșeurilor. Prin POIM se va continua politica de regionalizare în sector, demarată prin programele anterioare și consolidată prin POSM 2007-2013, prin implementarea proiectelor începute în perioada 2007-2013 a caror finalizare se va realiza dupa 2015 și prin dezvoltarea de noi proiecte pentru conformarea cu prevederile directivelor în ceea ce privește colectarea și epurarea apelor uzate urbane în aglomerările cu peste 2.000 l.e., cele cu peste 10.000 l.e. fiind prioritare. Din punct de vedere instituțional, procesul de regionalizare are la bază reorganizarea serviciilor de alimentare cu apa și de canalizare existente deținute de municipalități, prin crearea a trei elemente instituționale cheie:
 • Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (ADI)
 • Operatorul Regional (OR)
 • Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară
În procesul de regionalizare declanșat la nivel național, unitățile administrativ-teritoriale din proiect au înființat Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Asociația de Apă Sibiu”, înregistrată în Registrul special al asociațiilor și fundațiilor existent la Judecătoria Sibiu la poziția 4 din 20.02.2008, având o durată de funcționare nedeterminată. Certificatul de Înregistrare Fiscală are cod (C.I.F.): 23404490 din 29.02.2008. În ultima parte a anului 2007 mai multe unități administrativ – teritoriale din județul Sibiu, respectiv Municipiul Sibiu, Orașul Avrig, Orașul Ocna Sibiului, Orașul Cisnădie, Comuna Șura Mică, Comuna Sadu, Comuna Poiana Sibiului, Comuna Păuca, Comuna Șura Mare, Comuna Loamneș, Comuna Vurpăr, Comuna Ludoș, Comuna Apoldu de Jos, Comuna Rășinari, Comuna Roșia, Comuna Jina, Comuna Slimnic, Comuna Marpod s-au asociat și au înființat Asociația de Dezvoltare Intercomunitară denumită „Asociația de Apă Sibiu”, emițand hotărâri de consiliu local în acest sens și semnând Statutul și Actul Constitutiv al Asociației.
Ulterior, în perioada 2008 – 2013 și alte unități administrativ – teritoriale din județul Sibiu dar și din județul Brașov și-au manifestat intenția de a adera la ADI și au emis și ele hotărâri de consiliu local în acest sens. Este vorba despre: Comuna Tilișca, Comuna Beclean, Orașul Săliște, Comuna Voila, Comuna Lisa, Comuna Mândra, Comuna Recea, Comuna Hârseni (retrasă conform Hotărârii AGA ADI APA SIBIU nr. 37/28.02.2017). Prin documentele de aderare, noii membri au aprobat Actul Constitutiv și Statutul Asociației, astfel cum acestea sunt înregistrate în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor de pe lângă Tribunalul Sibiu. In conformitate cu prevederile HOTARARII AGA ADI APA SIBIU NR 60/26.10.2021 au fost primite in cadrul Asociatiei ca si membri cele doua Comune, COMUNA BOITA si COMUNA ORLAT și, conform Hotărârii AGA ADI APA SIBIU nr. 64/24.08.2022. au fost primite în cadrul ASOCIAȚIEI ca și membrii comunele ȘOARȘ și comuna TURNU ROȘU.
STATUTUL Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilitați publice pentru serviciul de alimentare cu apa și canalizare „ASOCIAȚIA DE APA SIBIU” nr. 167 din 01.02.2008 a fost actualizat prin Actul Adițional nr. 566 din 13.03.2013, Actul Adițional nr. 1707 din 08.07.2013, ulterior a fost actualizat la data de 24.02.2015 prin Încheierea de Autentificare nr. 604/24.02.2015 la Notar public Tolciu Tudor-Flaviu, la data de 20.09.2016 Autentificat sub nr. 3433 din 03.10.2016 de Notarul public Tolciu Tudor-Flaviu, Actul Adițional nr. 3432 din 03.10.2016, la data de 28.02.2017 Autentificat sub nr. 846 din 09.03.2017 de Notarul public Tolciu Tudor-Flaviu, Actul Adițional nr. 844 din 09.03.2017, la data de 26.02.2019 Autentificat sub nr. 800 din 26.03.2019 de Notarul public Tolciu Tudor-Flaviu, Actul Aditional nr. 798 din 26.03.2019, Actul Adițional nr.661 din 18.03.2021, Actul Aditional nr.662 din 18.03.2021, Actul Aditional nr.664 din 18.03.2021 Autentificate de Notarul public Tolciu Tudor-Flaviu, Actul Aditional nr.2750 din 13.09.2022 Autentificate de Notarul public Tolciu Tudor-Flaviu și Actul Aditional nr. 1784 din 29.06.2023 Autentificate de Notarul public Tolciu Tudor-Flaviu ACTUL CONSTITUTIV al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară de utilitati publice pentru serviciul de alimentare cu apa si canalizare „ASOCIATIA DE APA SIBIU” nr. 166 din 01.02.2008 a fost actualizat prin Actul Aditional nr. 566 din 13.03.2013, Actul Aditional nr. 1707 din 08.07.2013, ulterior la data de 24.02.2015 si cuprinde 33 de Asociati, are patrimoniul de 9900 lei, constituit din contributia in numerar a asociatilor si are Incheierea de Autentificare nr. 603/24.02.2015 la Notar public Tolciu Tudor-Flaviu, la data de 20.09.2016 Autentificat sub nr. 3434 din 03.10.2016 de Notarul public Tolciu Tudor Flaviu, Actul aditional nr. 3432 din 03.10.2016, la data de 28.02.2017 Autentificat sub nr. 845 din 09.03.2017 de Notarul public Tolciu Tudor Flaviu, Actul Aditional nr. 844 din 09.03.2017, la data de 26.02.2019 Autentificat sub nr. 799 din 26.03.2019 de Notarul public Tolciu Tudor Flaviu, Actul Aditional nr. 798 din 26.03.2019, Actul Aditional nr.661 din
18.03.2021, Actul Aditional nr.662/18.03.2021, Actul Aditional nr.663 din 18.03.2021 Autentificate de Notarul public Tolciu Tudor Flaviu, Actul Aditional nr.2750 din 13.09.2022 Autentificate de Notarul public Tolciu Tudor-Flaviu.

Asociația este constituită pe o durata nedeterminată, în scopul:
 • Înființării, organizării, reglementării, finanțării, exploatării, monitorizării și gestionării în comun a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre;
 • realizării în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional destinate înființării, modernizării și/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente serviciului.

Statutul ADI prevede faptul că modalitatea de gestiune a serviciului va fi gestiunea delegată, care se va realiza în baza unui contract de delegare a gestiunii atribuit direct, conform legii, unui operator regional, al carui capital social va fi deținut integral de unități administrativ-teritoriale membre ale Asociației. Monitorizarea performanțelor va fi asigurată prin supervizarea Contractului de delegare de către ADI APA SIBIU.

ADI „Asociația de Apă Sibiu” este organizată, astfel:
 • Adunarea Generală a Asociaților (AGA)
 • Consiliul Director.
Adunarea Generală a Asociației este organul de conducere, format din toți reprezentanții asociaților, desemnați prin hotărâre a autorităților deliberative ale acestora. AGA alege dintre membrii săi președintele Asociației, care are atribuțiile prevăzute în statutul Asociației și care reprezintă, în mod normal, Asociația în raporturile cu terții. AGA hotărăște asupra aspectelor legate de obiectivele Asociației, având în vedere interesul comun al asociaților, în special cele ce privesc:
 • operatorul;
 • strategia de dezvoltare;
 • politica tarifară;
 • contractul de delegare.
Atribuțiile AGA, cu privire la activitatea proprie a ADI, sunt:
 • stabilirea strategiei și a obiectivelor generale ale Asociației;
 • acordarea descărcării de gestiune a membrilor consiliului director pentru perioada încheiată, pe baza raportului de activitate prezentat adunării generale de consiliul director;
 • aprobarea situațiilor financiare ale Asociației pentru exercițiul financiar încheiat și a proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al Asociației pentru următorul exercițiu financiar;
 • alegerea și revocarea membrilor consiliului director;
 • alegerea și revocarea membrilor comisiei de cenzori și stabilirea regulilor generale de organizare și funcționare a comisiei de cenzori;
 • aprobarea organigramei și a politicii de personal a Asociației, inclusiv a organizării aparatului tehnic al Asociației;
 • aprobarea contractelor ce vor fi încheiate de Asociație în nume propriu, a căror valoare depășește echivalentul în lei al sumei de 500.000 euro;
 • modificarea actului constitutiv și a statutului Asociației;
 • dizolvarea și lichidarea Asociației, precum și stabilirea destinației bunurilor rămase după lichidare;
 • aprobarea primirii de noi membri în Asociație, precum și a retragerii și excluderii unor membri din Asociație;
 • aprobarea cotizației anuale.

Atribuțiile AGA, cu privire la exercitarea mandatului acordat de asociați, sunt:
 • aprobarea strategiei de dezvoltare, a programelor de reabilitare, extindere și modernizare a sistemelor de utilități publice existente, a programelor de înființare a unor noi sisteme, precum și a programelor de protecție a mediului, elaborate și prezentate de consiliul director
 • aprobarea măsurilor propuse în rapoartele de monitorizare a executării contractului de delegare, elaborate și prezentate de consiliul director
 • aprobarea unei politici tarifare coerente la nivelul întregii arii a Serviciului prevazute în contractul de delegare;
 • aprobarea stabilirii, ajustării și modificării prețurilor și tarifelor propuse de operator de la data la care asociații hotărăsc trecerea la un sistem de tarif unic;
 • adoptarea de hotărâri privind aplicarea măsurilor corective și a penalităților prevăzute de contractul de delegare în situația în care operatorul nu respectă nivelul indicatorilor de performanță;
 • aprobarea caietului de sarcini și a regulamentului Serviciului, consolidat și armonizat pentru întreaga arie a Serviciului, elaborate și prezentate de consiliul director;
 • adoptarea de hotărâri în exercitarea drepturilor speciale de informare și de control asupra operatorului.

În exercitarea influenței dominante și a controlului direct ale ADI asupra operatorului regional, sunt importante de menționat următoarele: ADI este consultată cu privire la propunerile de modificare a actului constitutiv al operatorului înainte de aprobarea acestora. Autoritățile deliberative ale asociaților
care sunt în același timp și acționari/asociați ai operatorului respectă avizul ADI. Asociații care sunt acționari/asociați ai operatorului au acordat ADI dreptul de a:
 • propune lista de persoane din rândul cărora adunarea generală a operatorului are dreptul să numească membrii consiliului de administrație al operatorului;
 • propune revocarea membrilor consiliului de administrație al operatorului;
 • propune introducerea unei acțiuni în justiție împotriva membrilor consiliului de administrație al operatorului pentru prejudiciile aduse acestuia;
 • acordă avizul conform asupra regulamentului de organizare și funcționare al operatorului înainte de aprobarea acestuia de către consiliul de administrație al societății
 • acordă avizul conform asupra programului de activitate și strategiei propuse de consiliul de administrație al societății înainte de aprobarea acestora de către adunarea generala a operatorului;
 • acordă avizul conform asupra propunerii de înființare de filiale, cu condiția ca obiectul principal de activitate al acestora sa nu îl constituie captarea, tratarea și distribuția apei (cod CAEN 3600) sau colectarea și epurarea apelor uzate (cod CAEN 3700);
 • acordă avizul conform asupra constituirii altor fonduri decât fondul de rezervă prevăzut de legea societăților comerciale și a celor prevăzute în contractul de delegare, asupra destinației și cuantumului acestora, necesar pentru ca adunarea generală a Operatorului să poata lua o hotărâre în acest domeniu;
 • avizează propunerile de modificare a actului constitutiv al operatorului înainte de adoptarea lui;
 • poate fi informată, în aceeași măsură ca oricare acționar/asociat al operatorului, despre activitatea acestuia.

Consiliul director este organul executiv de conducere al Asociației, format din președintele Asociației și încă șase membri numiți de adunarea generală, pe o perioadă de patru ani. Componenta consiliului director va asigura cât mai bine reprezentativitatea în cadrul acestui organ a tuturor asociaților, utilizând principiul reprezentării prin rotație. Consiliul director asigură punerea în executare a hotărârilor adunării generale și exercită atribuțiile ce îi sunt delegate de AGA. Consiliul director exercită următoarele atribuții privind activitatea proprie a ADI:
 • prezintă adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, execuția bugetului de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al exercițiului financiar viitor și proiectul programelor Asociației;
 • propune cuantumul cotizației pentru anul următor, care se va include în proiectul de buget al Asociației, supus spre aprobare adunării generale;
 • aprobă actele juridice ce vor fi încheiate de Asociație în nume propriu, cu excepția contractelor a căror valoare depășește echivalentul în lei al sumei de 500.000 euro;
 • angajează personalul Asociației, inclusiv membrii aparatului tehnic, cu respectarea politicii de personal aprobate de adunarea generală și ținând cont de bugetul aprobat de adunarea generală;
 • în relația cu Asociații, monitorizează plata cotizației anuale de către aceștia la bugetul Asociației și decide măsurile care urmează să fie luate împotriva asociaților care nu și-au achitat cotizația datorată în termenul prevăzut de prezentul statut;

Consiliul director are următoarele atribuții cu privire la exercitarea mandatului acordat de asociați:
 • asigură elaborarea strategiei de dezvoltare, utilizând principiul planificării strategice multianuale, a programelor de reabilitare, extindere și modernizare a sistemelor de utilități publice existente, a programelor de înființare a unor noi sisteme, inclusiv cu consultarea operatorului, precum și a programelor de protecție a mediului, pe care le supune spre aprobare adunării generale a Asociației;
 • asigură elaborarea caietului de sarcini și a regulamentului Serviciului, consolidat și armonizat pentru întreaga Arie a Serviciului, pe care le supune spre aprobare adunării generale;
 • asigură coordonarea proiectării și execuției lucrărilor tehnicoedilitare, în scopul realizării acestora într-o concepție unitară și corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a localităților, de amenajare a teritoriului, urbanism și mediu;
 • asigură consultarea asociațiilor utilizatorilor în vederea stabilirii politicilor și strategiilor locale și a modalităților de organizare și funcționare a Serviciului;
 • solicită informații cu privire la nivelul și calitatea Serviciului furnizat/prestat și cu privire la modul de întreținere, exploatare și administrare a bunurilor din proprietatea publică sau privată a asociaților, încredințate pentru realizarea Serviciului;
 • monitorizează și controlează modul de respectare a obligațiilor și responsabilităților asumate de operator prin contractul de delegare, cu privire la:
 • modul de respectare și de îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate de operator, în special respectarea indicatorilor de performanță stabiliți prin contractul de delegare, inclusiv în relația cu utilizatorii;
 • gestionarea și administrarea Serviciului de către operator pe criterii de eficiență economică și managerială;
 • modul de administrare, exploatare, conservare și menținere în funcțiune, dezvoltare sau modernizare a sistemelor de utilități publice, mai ales exploatarea eficientă și în condiții de siguranță a sistemelor de utilități publice sau a altor bunuri aparținând patrimoniului public și/sau privat al asociaților, afectate Serviciului;
 • asigurarea protecției mediului și a domeniului public;
 • asigurarea protecției utilizatorilor, și în acest sens elaborează rapoarte de monitorizare trimestriale pe care le prezintă adunării generale a Asociației;
 • asigură medierea conflictelor dintre utilizatori și operator, la cererea uneia dintre părți;
 • invită operatorul pentru audieri, în vederea concilierii diferendelor apărute în relația cu utilizatorii.
Controlul financiar al Asociației este asigurat de societate de audit financiar, numită pentru o perioadă de patru ani.