Despre noi

Prezentare
Programul Operational Sectorial ( POS ) Mediu reprezintă documentul de programare a Fondurilor Structurale şi de Coeziune, care stabileste strategia de alocare a fondurilor europene în vederea dezvoltării sectorului de mediu în România, în perioada 2007-2013.
Pos Mediu este unul dintre cele mai importante programe operationale din punct de vedere al alocării  financiare , reprezintă cea mai importantă sursă de finantare pentru sectorul de mediu şi continuă investiţiile din perioada de pre-aderare ( Phare, ISPA si SAPARD ).
Obiectivul global al POS Mediu vizează îmbunătăţirea standardelor de viaţă ale populatiei şi a standardelor de mediu şi contribuie substantial la îndeplinirea angajamentelor de aderare a României la UE cu privire la protectia mediului.. Totodată, programul vizează reducerea decalajului existent între Uniunea Europeană şi România cu privire la infrastructura de mediu atât din punct de vedere cantitativ cât şi calitativ.
Axa prioritară 1 „ Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată „ este  principala axă prioritară a POS Mediu şi vizează unul dintre sectoarele în care necesităţile investiţionale sunt foarte ridicate, având în vedere accesul redus la comunităţilor din România la infrastructura de apă şi apă uzată, calitatea necorespunzătoare a apei potabile şi lipsa, în anumite zone, a facilităţilor de canalizare şi epurare a apelor uzate. Această axă urmăreste totodată îmbunătăţirea eficientei serviciilor publice de apă .
Din punct de vedere legislativ, prevederile actelor normative româneşti referitoare la sectorul de apă sunt în mare măsură in conformitate cu acquisul comunitar. În urma negocierilor pentru Capitolul 22- Mediu, România are o serie de angajamente ferme pentru realizarea investiţiilor în sectorul de apă şi apă uzată în decursul unor perioade de tranziţie relativ scurte.
S-a concluzionat ca pentru realizarea investiţiilor propuse este important să se ia în considerare nu numai volumul investiţiei ci şi contextul instituţional. Astfel, în sectorul de apă, regionalizarea reprezintă o condiţie de bază pentru implementarea stategiei propuse pentru această axă prioritară.
Astfel, accesarea fondurilor eurpene pentru investiţii în sectorul de apă reprezintă un element cheie pentru trecerea de la un număr mare de furnizori de servicii de o calitate scăzută la un număr limitat de operatori puternici capabili să furnizeze servicii durabile la tarife acceptabile, care vor asigura recuperarea costurilor de investiţii şi dezvoltarea ulterioară a sistemelor de apă.
Cu ajutorul asistentei tehnice contracatata de Banca Mondială, dar si cu ajutorul autoritailor locale din judetul Sibiu a fost pregatit un Plan de Investitii General ( Master Plan ) pentru judetul Sibiu care cuprinde masurile necesare în vederea atingerii standardelor UE. De asemenea, din studiile efectuate la nivelul fiecărei autoritati locale, rezultă cu claritate că pentru buna functionare a serviciilor de apă si canalizare sunt necesare investitii financiare importante în sistemele publice de alimentare cu apă şi de canalizare, care depăşesc în mod considerabil capacităţile  Autorităţilor Locale si ale operatorilor de servicii de apa si apă uzată.
În cadrul POS Mediu s-a precizat că fondurile  UE destinate conformării în domeniul apei si apei uzate vor fi acordate numai unor operatori regionali, creând astfel premizele unei eficientizări a serviciilor cu precădere la nivel de judeţ.
Regionalizarea constă în concentarea serviciilor de apă/apă uzată unor grupuri de municipalităţi aflate într-o arie geografică definită ( acelasi bazin hidrografic sau graniţă administrativă ). Din punct de vedere institutional regionalizarea se realizează prin reorganizarea serviciilor publice existente deţinute de municipalităţi şi are la bază trei elemente instituţionale cheie :

1.    Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară
2.    Operatorul Regional
3.    Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor.

Primul pas al procesului de regionalizare a fost îndeplinit prin înfiinţarea Asociaţiei de Dezvolatre Intercomunitară „ Asociaţia de Apă „ Sibiu cu sediul în Sibiu, str. Andrei Şaguna, nr. 9, înregistrată în Registrul Asociaţiilor si Fundatiilor existent la Judecatoria Sibiu la pozitia nr. 4 din 20.02.2008, prin încheierea civila nr. 104/cc/12.02.2008 pronuntata de Judecatoria Sibiu in dosar 769/306/2008. Asociatia de Apă Sibiu a fost înfiinţată în scopul realizării în interes comun a proiectelor de dezvoltare a infrastructurii aferente serviciilor de alimentare cu apă si de canalizare si a accesarii fondurilor europene nerambursabile. Membrii Asociatiei de Apă Sibiu sunt următoarele unitati administrativ teritoriale:  Municipiul Sibiu, Judetul Sibiu, Orasul Avrig, orasul Ocna Sibiului, orasul Cisnădie, comuna Şura-Mică, comuna Sadu, comuna Poiana Sibiului, comuna Păuca, comuna Şura Mare, comuna Loamneş, comuna Vurpăr, comuna Ludoş, comuna Apoldu de Jos, comuna Răşinari, comuna Roşia, comuna Slimnic,  comuna Şelimbăr, comuna Cristian , oraşul Miercurea Sibiului, Municipiul Făgăraş, comuna Racoviţa, comuna Poplaca, comuna Gura Rîului, Consiliul Judeţean Braşov, comuna Tilișca, orașul Săliște, comuna Beclean, comuna Voila, comuna Lisa, comuna Mândra și comuna Recea.
In privinta operatorului regional, asa cum am aratat anterior, în cadrul POS Mediu s-a precizat ca fondurile UE destiante conformarii în domeniul apei si apei uzate vor fi acordate numai unor operatori regionali.
În vederea delegarii gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare a fost întocmit un studiu de oportunitate  privind delegarea in mod direct a gestiunii serviciilor de apă si apa uzata a zece localitati din Judetul Sibiu si a municipiului Fagaraş către operatorul regional SC Apa Canal SA.Studiul prezintă  considerentele de ordin economic, financiar, social si de mediu care justifică delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă si de canalizare in mod direct carte operatorul regional  printre care :
•    Preluarea de catre operatorul regional a unei parti importante a sarcinii finantarii infrastructurii aferente sistemelor publice de alimentare cu apă si de canalizare, atât din punct de vedere investitional cat si din punct de vedere operaţional;
•    Degrevarea municipalitatilor de sarcinile administrarii serviciului de alimentare cu apă si de canalizare aceastea fiind incredintate spre administrarea unei entitati cu un management performant
•    Racordarea la sisteme publice de alimentare cu apă si de canalizare a acelor zone care în prezent nu sunt deservite şi asigurarea furnizarii unor servicii de calitate,
Operarea serviciilor de alimentare cu apă si de canalizare de catre un operator regional maresc sansele ca cerintele Directivelor UE pentru apa si apa uzata sa fie respectate, deoarece operatorul regional are capacitatea de a implementa proiecte de investitii de mare anvergura precum si capacitate de negociere a finantarii. În acest scop, prin hotărâri ale autoritatilor deliberative, unitatile administrativ-teritoriale membre in Asociaţia de Apă Sibiu, au delegat gestiunea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către SC Apă Canal S.A, cu sediul în Sibiu, str. Eschile nr. 6, aceasta societate fiind astfel desemnata Operator Regional.